• Praca z pacjentem rozpoczyna się od wywiadu z rodzicami (opiekunami), który dotyczy rozwoju psychofizycznego dziecka.
 • Przeprowadzane jest badanie budowy anatomicznej i motoryki narządów mowy, sposobu oddychania, połykania, orientacyjne badanie słuchu.
 • Sprawdzane jest rozumienie mowy, zasób słownictwa, ogólne umiejętności komunikacyjne.
 • Badana jest artykulacja - sposób wymowy głosek.
 • W zależności od wieku pacjenta przeprowadzane jest ponadto badanie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, umiejętność czytania i pisania, budowania logicznej wypowiedzi zdaniowej, opowiadania itp.
 • Następnie omówione zostają problemy i trudności pacjenta, które zostały zdiagnozowane.
 • Po przedstawieniu planu terapii wdrożony zostaje program terapeutyczny.
 • Ćwiczenia prowadzone są w formie sesji indywidualnych. Pacjent otrzymuje także zestawy ćwiczeń do pracy w domu.

Terapia obejmuje pacjentów z:

 • wadami wymowy (dyslalie)
 • opóźnionym rozwoju mowy
 • jąkaniem
 • zaburzeniami motoryki orofacjalnej
 • zaburzeniami percepcji słuchowej
 • zaburzeniami komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie ofozji, autyzmem, zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi
 • porażeniem nerwu twarzowego

Oferta gabinetu obejmuje także:

 • Wczesną interwncję logopedyczną (dzieci od 0 do 3 rż) w przypadku niemowląt, małych dzieci z ob- ciążonym wywiadem ciążowo-okołoporodowym
 • profilaktykę zaburzeń mowy i komunikacji oraz stymulowanie rozwoju mowy
 • terapię karmienia (nauka połykania, gryzienia, żucia itd.), a także pokonywanie wybiórczości pokarmowej